چراغ تاریکخانه


_________________________________________

 چراغ ایمنی جهت نصب در تاریک خانه با امکان تنظیم شدت نور و پوشش رنگ الکترواستاتیک و فیلتر رنگ قرمز

Image