تیوب جنرال الکتریک 40-20


_________________________________________

تیوب جنرال الکتریک 40-20 (hrt90)

Image